А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

Відділ освіти

Відділ освіти

Завдання відділу:

-Організація роботи мережі закладів освіти, розташованих на території Кагарлицької міської територіальної громади та здійснення керівництва підпорядкованими відділу освіти закладами загальної середньої, дошкільними та позашкільними освіти:

-Управління закладами загальної середньої, дошкільними та позашкільними закладами комунальної форми власності, розташованими на території Кагарлицької міської територіальної громади;

-Визначення потреби Кагарлицької міської територіальної громади у закладах освіти усіх типів та по­дання Кагарлицькій міській раді та її виконавчому комітету пропозицій щодо розвитку і удоско­налення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади, з врахуванням наявної та необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів освітянської галузі громади тощо;

-Забезпечення оперативного контролю за станом, збереженням та розвитком існуючої мережі закладів загальної середньої, дошкільних та позашкільних закладів освіти; організація їхнього навчально-методичного, фінансового та матері­ально-технічного забезпечення;

-Підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови про закріплення за закладами загальної середньої  території обслу­говування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкіль­ного віку та дітей дошкільного віку;

- Вивчення потреби та подання до Кагарлицької міської ради і її виконавчого комітету пропозицій про утворення закладів освіти (класів, груп) для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, для організації їх на­вчання та виховання (у тому числі  індивідуального і інклюзивного) у закладів загальної середньої освіти та дошкільних закладах освіти;

-Погодження проектів будівництва закладів загальної середньої, дошкіль­них та позашкільних освіти на території Кагарлицької міської територіальної громади.

-Організація нормативно-правового забезпечення діяльності дошкільних, закладів загальної середньої освіти, позашкільних закладів освіти на території Кагарлицької міської територіальної громади:

- Контроль дотримання закладами освіти усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

- Сприяння організації та реалізації варіативної складової зміс­ту загальної середньої освіти;

-Контроль виконання Конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками, що проживають на території Кагарлицької міської територіальної громади, загальної середньої освіти;

-Забезпечення в межах своїх повноважень виконання положень Консти­туції України щодо забезпечення функціонування української мови як державної в закладах освіти і установах освіти, розташованих на території Кагарлицької міської територіальної громади;

-Сприяння задоволенню освітніх запитів представників національних меншин на території Кагарлицької міської територіальної громади та створення для них умов  вивчати рідну мову в комунальних закладах освіти Кагарлицької міської територіальної громади;

-Погодження статутів закладів освіти (крім вищих) комунальної та інших форм власності, розташованих на території Кагарлицької міської територіальної громади, підготовка статутів підпорядкованих закладів освіти до їх затвердження Кагарлицькою міською радою.

- Організація навчально-методичного забезпечення закладів загальної середньої освіти, дошкільних та позашкільних закладів освіти:

Сприяння навчально-методичному забезпеченню закладів освіти;

Контроль впровадження у підпорядкованих закладах освіти навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України; затвердження робочих навчальних пла­нів закладів загальної середньої освіти та річних планів роботи позашкільних закладів освіти; погодження навчальних планів приватних закладів освіти, що надають загальну середню та дошкільну освіту; внесення пропо­зицій щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

Організація навчання обдарованих дітей; проведення в установленому порядку конкурсів, олімпіад та інших змагань серед учнів підпорядкованих відділу освіти закладів освіти;

Формування замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечення ни­ми закладів освіти;

Організація фінансового, матеріально-технічного забезпечення підпорядкованих відділу освіти закладів загальної середньої освіти, дошкільних та позашкільних закладів освіти:

Сприяння фінансовому забезпеченню функціонування існуючої мережі закладів освіти Кагарлицької міської територіальної громади ;

Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансуван­ня закладів освіти та установ освіти, які перебувають у кому­нальній власності, аналіз їх використання;

Залучення коштів підприємств, установ, організацій та з ін­ших джерел, для забезпечення статутної діяльності підпорядкованих відділу освіти закладів освіти;

Сприяння матеріально-технічному забезпеченню роботи підпорядкованих відділу освіти закладів освіти, введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меб­лями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібни­ками, підручниками тощо;

Організація підготовки закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, прове­дення поточних та капітальних ремонтів;

Контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в підпорядкованих закладах освіти та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи з питань збереження здоров’я та життя учасників навчально-виховного процесу;

Організація закупівлі товарів, робіт, послуг у підпорядкованих відділу освіти закладах освіти;

Контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти.

Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти  та забезпечення їх соціаль­ного захисту:

Надання допомоги органам опіки і піклування у влаштуван­ні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування); вживання заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей;

Сприяння запобіганню бездоглядності та правопорушень се­ред неповнолітніх у закладах освіти; здійснення соціально-педагогічного патронажу;

Координація роботи закладів освіти, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організація їх дозвілля;

- Сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств;

- Створення та підтримка функціонування соціально-психологічної служби в закладах освіти;

- Координація роботи, пов'язаної із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів;

- Організація харчування дітей у закладах освіти за раху­нок бюджетних коштів, батьківської плати та залучених благодійних коштів;

- Внесення пропозицій Кагарлицькій міській раді і її виконавчому комітету стосовно забезпечення безоплатного медич­ного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійс­нення оздоровчих заходів;

- Прогнозування потреби у педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладання договорів з вищими навчаль­ними закладами на їх підготовку;

- Сприяння наданню педагогічним працівникам гарантій, передбачених законодавством, та вживання заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- Організація роботи щодо підвищення кваліфікації педагогі­чних працівників;

- Організація проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Мініс­терством освіти і науки України;

- Розгляд та внесення в установленому порядку пропозицій щодо заохочення та нагородження працівників освітньої галузі громади.

- Організація та забезпечення безкоштовного підвезення учнів/вихованців та педагогічних працівників до закладів освіти та у зворотному напрямі.

-Інша діяльність відділу освіти:          

- Подання в установленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток освіти у громаді; організація з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

- Інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти в громаді (не рідше ніж один раз на рік);

- Взаємодія з органами громадського самоврядування;

- Забезпечення розгляду звернень громадян у межах своєї компетенції, врахування позитивних пропозицій, вживання заходів щодо усунення недоліків у роботі.

 

 

Начальник відділу освіти:
Омельченко Надія Олексіївна
тел. (04573) 5-15-48
E-mail: [email protected]

 

Головний спеціаліст відділу освіти:
Федусенко Юрій Іванович
тел. (04573) 5-24-52

Головний спеціаліст відділу освіти:
Ремига Мар’яна Ігорівна
тел.(04573) 5-24-52

 

Робочий розклад:

Робочий час відділу

Пн 08:00-12:00, 13:00-17:00
Вт 08:00-12:00, 13:00-17:00
Ср 08:00-12:00, 13:00-17:00
Чт 08:00-12:00, 13:00-17:00
Пт 08:00-12:00, 13:00-16:00