А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

Відділ молоді і спорту

Відділ молоді і спорту

Завдання відділу:

забезпечує реалізацію на території  громади державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту

- здійснює разом з структурними підрозділами Кагарлицької міської ради, громадянами, об'єднаннями громадян заходи щодо розвитку фізичної культури, спорту та молоді;

- виконує програми і здійснює заходи, спрямовані на забезпечення соціального та правового захисту молоді, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді;

- координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно молоді та розвитку фізичної культури і спорту;

 - організовує і проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, залучає їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечує пропаганду здорового способу життя;

- готує пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів з питань молодіжної політики, фізичної культури та спорту;

- розробляє проекти  програм громади з питань, що належать до його компетенції;

- готує аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

- розробляє проекти програм з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту, організовує роботу, пов'язану з їх виконанням, вносить в установленому порядку на розгляд виконавчого комітету та сесії  міської ради пропозиції щодо фінансового забезпечення цих програм;

- готує розпорядження міського голови, що належать до сфери відділу, інші розпорядження, що стосуються роботи відділу;

- забезпечує підготовку і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

 - формує і затверджує календарні плани проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, а також календарного плану проведення заходів із молодіжної політики;

 - організовує і проводить заходи, передбачені календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, молодіжних заходів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту та реалізації молодіжної політики;

 - організовує роботи з фізичного виховання і провадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;

- порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів та інших працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення державних стипендій олімпійським та паралімпійським чемпіонам, талановитим перспективним спортсменам, видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту в Кагарлицькій  громаді;

-порушує в установленому порядку клопотання про нагородження молоді, а також про призначення стипендій талановитим студентам громади;

- забезпечує дотримання фізкультурно-оздоровчими і спортивними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту;

- організовує та бере участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів,  інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді;

- забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

- розробляє проекти розпоряджень голови Кагарлицької міської ради, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації молодіжної політики, фізичної культури та спорту;

- сприяє молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведені ними роботи стосовно молоді;

- сприяє розвитку олімпійського та паралімпійського руху в Кагарлицькій громаді;

- сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм, розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

- сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки молоді;

- забезпечує у межах своїх повноважень організацію самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту серед інвалідів, ветеранів, організовує надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів для розвитку мережі цих закладів;

- удосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сфері з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом;

удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє їх підтримці;

- бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо створення та зміцнення матеріально-технічної бази об'єктів і споруд спортивного призначення;

- здійснює контроль у межах своїх повноважень за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з  бюджету Кагарлицької громади з цією метою;

- забезпечує контроль за дотриманням законодавства з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту;

- вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері фізичної культури і спорту, молодіжної політики проводить з, цією метою методичні та практичні семінари, конференції, інші заходи;

- вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з розвитку фізичної культури, спорту та молоді, організовує підвищення їх кваліфікації;

- комплектує склад збірних команд  Кагарлицької громади за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів;

- взаємодіє з місцевими осередками спортивних організацій (федерацій, асоціацій, спілок, об'єднань тощо) з питань розвитку відповідного виду спорту;

- залучає до розв'язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;

- організовує і удосконалює систему пошуку, відбору талановитих та обдарованих дітей, роботу з підготовки спортивного резерву, сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу, сприяє створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планує розвиток пріоритетних видів спорту в громаді;

- здійснює контроль за технічним станом та ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих і спортивних об'єктів, що належать до сфери управління Кагарлицької громади, виступає замовником їх будівництва, відповідає за дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів на цих об'єктах;

- сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи та спорту серед інвалідів, надає організаційну та консультаційно-методичну допомогу громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості;

- бере участь у підготовці звітів голови Кагарлицької міської ради для їх розгляду на колегії Київської обласної державної адміністрації;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Київської обласної ради;

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

- організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- забезпечує захист персональних даних;

- виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.